• | Ceny Hurtowe Widoczne Po Zalogowaniu |
 • | Zarejestruj Się I Kupuj Taniej Niż Konkurencja |
 • | Sprawdź Naszą Ofertę Hurtową |
Regulami QSHEE MARKET PLACE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY QSHEE MARKET PLACE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Odbiorców Hurtowych z Platformy www.qshee-shop.pl
 2. Odbiorca dokonując rejestracji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, treścią dostępnej na stronach serwisu Polityki prywatności i informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz że akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia Regulaminu oraz wskazanych powyżej wskazanych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wygląd serwisu, jego oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne oraz jego bazy danych i treści stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich lub innych praw przysługujących Administratorowi lub innym osobom (w szczególności przedsiębiorcom oferującym produkty za pośrednictwem Platformy) oraz podlegają ochronie prawnej.
 4. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy Odbiorca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Platformie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin i bezwarunkowo zaakceptować jego postanowienia.
 5. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług dostępnych za pośrednictwem serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, aplikacji czy funkcjonalności dostępnych na stronach serwisu, nie stanowią inaczej.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. SERWIS – Platforma QSHEE MARKET PLACE dostępna w domenie internetowej www.qshee-shop.pl, skierowana tylko i wyłącznie do odbiorców biznesowych (B2B), której operatorem i administratorem jest ZONWAY Sp z o.o. z siedzibą w 81-363 Gdynia, Starowiejska 41-43, została zarejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000791969, REGON: 383695005, NIP: 5862346153, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@qshee.pl
 2. ODBIORCA - użytkownik serwisu, który za jego pośrednictwem może składać zapytania odnoszące się do produktów zamieszczonych na kartach serwisu. Odbiorcami QSHEE HURT mogą być jedynie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna), które korzystają z Platformy QSHEE MARKET PLACE i zaakceptowały niniejszy Regulamin. W tym celu Administrator może weryfikować każdorazowo rejestrację w systemie.
 3. DOSTAWCA - Kontrahent (przedsiębiorca współpracujący z Administratorem i którego produkty są przedstawiane za pośrednictwem serwisu)
 4. REGULAMIN -   niniejszy regulamin korzystania z serwisu, określający w szczególności sposób składania zamówień za jego pośrednictwem przez Odbiorców.
 5. ADMINISTRATOR - ZONWAY Sp z o.o. z siedzibą w 81-363 Gdynia, Starowiejska 41-43, została zarejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000791969, REGON: 383695005, NIP: 5862346153, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@qshee.pl

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY QSHEE HURT

 1. Podstawowym celem funkcjonowania serwisu jest wsparcie Odbiorcy w zakresie składania zamówień lub zapytań ofertowych produktów dostępnych w serwisie. Celem nadrzędnym funkcjonowania serwisu jest możliwość zaprezentowania aktualnej oferty przez współpracujących z Administratorem przedsiębiorców w przestrzeni online. Serwis skierowany tylko i wyłącznie do odbiorców biznesowych (B2B) i nie jest sklepem internetowym.
 2. Administrator w zakresie SPRZEDAŻY HURTOWEJ prezentuje ofertę handlową swoich dostawców i przyjmuje zapytania jej dotyczące w zakresie dostępności asortymentu w ilościach hurtowych.
 3. Samo przeglądnie zasobów serwisu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 4. Złożone przez Odbiorcę zapytania ofertowe realizowane są bezpośrednio przez Sklepy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za formę i poziom realizacji zapytań. Złożenie zapytania ofertowego nie niesie za sobą konieczności realizacji zamówienia przez Sklep i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 5. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że aby poprawnie korzystać z usług serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu i komunikujących się z nim, dowolnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies”). Jeżeli w serwisie dostępne są pliki video, informacja dotycząca poprawnego korzystania z takiej usługi zostanie przekazana Odbiorcy przed jej wyświetleniem. Dla poprawnego korzystania z usług video zaleca się posiadanie najnowszego oprogramowania, umożliwiającego wyświetlenie pliku video. Warunki techniczne korzystania z serwisu mają istotne znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Odbiorcę, jak również dla bezpieczeństwa danych Odbiorcy.
 6. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że informacje odnośnie produktów przedstawianych przez Dostawcę na stronie mogą odbiegać od aktualnego stanu faktycznego. Prezentowane za pośrednictwem serwisu produkty nie są ofertą w rozumieniu prawa cywilnego. Serwis dokłada jednak wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować.
 7. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące prezentowanego w serwisie produktu, w szczególności jego cena, skład materiałowy czy miejsce produkcji – jeżeli nie są umieszczone w serwisie – możliwe są do uzyskania bezpośrednio w Sklepie po złożeniu zapytania. Sklep za pośrednictwem serwisu nie ma obowiązku zamieszczania szczegółowych informacji odnośnie każdego produktu.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży produktów prezentowanych w serwisie pomiędzy Odbiorcą i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator serwisu nie odpowiada za treść produktów prezentowanych przez Sklepy, w szczególności nie odpowiada:
 1. za zgodność produktów z treścią informacji zaprezentowanych w serwisie odnoszącą się do tych produktów i dostarczonych przez Dostawcę,
 2. za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie przez Dostawcę,
 3. materiały wykorzystywane do tworzenia kart produktowych, jeżeli pochodzą one od Dostawcy i Dostawca ten wyraził zgodę na ich wykorzystanie w serwisie,
 4. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Odbiorcy, o ile nastąpiło to z winy Odbiorcy.

 

IV. REJESTRACJA I KONTO ODBIORCY

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta przez Odbiorcę w serwisie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Rejestracja Odbiorcy następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach serwisu.
 3. Odbiorca ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Odbiorcę fałszywych lub niepełnych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe już po dokonaniu rejestracji w serwisie - prawo zablokowania konta Odbiorcy oraz jego wyrejestrowania z serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Odbiorca będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną na wskazanych przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej.
 4. Odbiorca jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na w serwisie.
 5. Możliwość korzystania z serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Odbiorcę jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez zobowiązanie Odbiorcy do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
 1. zgodę Odbiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w serwisie, zgodnie z dostępnym na stronach serwisu Polityką prywatności i informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych,
 2. zaakceptowanie przez Odbiorcę postanowień Regulaminu bez zastrzeżeń i zobowiązanie się Odbiorcy do jego przestrzegania.

    7. Po dokonaniu rejestracji Odbiorca Serwis dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w serwisie QSHEE MARKET PLACE.

    8. Odbiorca nie jest uprawniony do udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Odbiorców.

    9. Odbiorca może zostać wyrejestrowany z serwisu:

    a. na swoje żądanie - wyrażone za pośrednictwem poczty elektronicznej;

    b. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Odbiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji serwisu.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Odbiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto w serwisie może zostać zablokowane, a Odbiorca - wyrejestrowany z serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Odbiorcy z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

 

V. ZASADY DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU ORAZ JEGO FUNKCJONALNOŚCI

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awariami i błędami technicznymi oraz nie leżące po stronie Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Odbiorców lub osób trzecich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w jego skład w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Odbiorców.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji pytań kierowanych przez Odbiorców do zespołu obsługi serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te pytania są warte upublicznienia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Odbiorców, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Odbiorców treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i osoby trzecie.
 5. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów multimedialnych lub innych treści umieszczony w serwisie przez Administratora lub Sklepy.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania w serwisie rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych serwisu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów ze strony innych osób, w tym Odbiorców.
 8. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie serwisu mogą być kierowane do Administratora pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora wskazany w § 2 Regulaminu.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Odbiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące działania serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Administrator zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad prezentowanych w serwisie produktów poszczególnych Dostawców, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Administratora z wykorzystaniem FORMULARZA REKLAMACYJNEGO dostępnego w Serwisie.
 5. Serwis w odpowiedzi na Zgłoszoną Reklamację poinformuje Odbiorcę o dalszych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. ZMIANA REGLAMINU

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu  za pośrednictwem  serwisu.
 2. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie, Odbiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Odbiorcę.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Odbiorca powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie i pociąga za sobą wyrejestrowanie Odbiorcy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Administratora sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl